You may use the menu on the right to read through the articles until programming this page is completed.

މި ޞަފުޙާ ޕްރޮގްރާމްކޮށް ނިމެންދެން ކަނާތްފަރާތު މަތީގައިވާ މޭނޫ ބޭނުން ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮގްރާމް ކުރަމުންދާއިރު، ވެބްޕޭޖުތަކުގެ އެތުރުން ނުވަތަ ލޭއައުޓް ހުތުރުވާނެއެވެ.

Most Recent • އެންމެ ފަހުގެ މަޒުމޫނުތައް
Loading...

މަތީގައިވާ އެންމެ ފަހުގެ މަޒުމޫނުތައް ކިޔުއްވުމަށް ސްލައިޑްގައިވާ ގޮޅިއަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުން އެދެމެވެ.

Agriculture and Fisheries

ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން

Dhivehi Language

ދިވެހިބަސް

Relationships | އިންސާނީ ގުޅުންތައް

ދިރިއުޅުމާއި ޞިއްހަތާއި އިންސާނީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޒުމޫނުތައް. ކިޔުންތެރިން އެންމެ ޝައުޤުވެރިވާ މަޒުމޫނުތަކަކީ މިއީއެވެ.

 Science | ސައިންސް

Fonts | ތާނަ ފޮންޓު

ބިނާވެށިފަރުމާ ކުރުމާއި އެންޖިނިއަރިން

ޙިކްމަތްތެރި ވާހަކަތައް | Wisdom Stories

ދިވެހިއްޔަތު | Maldiviana

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތްތެރިކަމަކީ އެކަމާ މެދު ކޮންމެ ދިވެއްސެއްވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ކޮޕީކުރުން. . .

ހުޅަނގުގެ ގޮތްތައް ކޮޕީކޮށްގެން އިސްލާމީ އުއްމަތް ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން އެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ކުޅިބޯކިބަލުގެ އަޞްލު ރެސިޕީ އަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ މި ރެސިޕީ ވެސް ޓެސްޓްކޮށްލަމާ ތޯއެވެ؟

ތާރީޚާ ބެހޭ މި މަޒުމޫނުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ، ސޮލަވާތްފުޅު ކިޔެވުން ރާއްޖެއިން އުވި ދިޔަގޮތެވެ. މީގެ 40 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ސޮލަވާތްފުޅު ކިޔެވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ޢާއްމު ކަމެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި ޢާއްމުންގެ ފަރާތުން އެކި އެކި މުނާސަބަތާއި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ސޮލަވާތްފުޅު ކިޔަވާ އުޅެއެވެ.

ތަޢުލީމު | Education

މިއީ ޕްރޮގްރާމް ކުރަމުންދާ ވެބް ޕޭޖެކެވެ.

ސްކޫލްަތަކުގެ ނަތީޖާ %100 އަށް ޖައްސާނޭ ގޮތް

އެއް އަހަރާއި އަނެއް އަހަރާ ދެމެދު ނަތީޖާތަކަށް މާބޮޑު ތަފާތެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. މިކަން ކުރަން ބޭނުންނަމަ، ސިޔާސީ ވެރިން ބޭނުންކުރަނީ ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ޑިވައިސް އެކެވެ.