Main Menu

main menu 2018-04-21T13:39:08+00:00
އެންމެ ފަހުގެ މަޒުމޫނުތައް

DHIVEHI LANGUAGE

ބަހުގެ ގަވާއިދު

ބަހުގެ ގަވާއިދަށް— ބަހަވީ ހަމައިން ބަލައިލުމެއް

WISDOM STORIES

ކުށުން ރައްކާތެރިވުން | ބާބު 5 ގެ ފުރަތަމަ ބައި

ޣަޒާލީ އިމާމުގެ ކުށުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފަހުގެ ބާބުގެ ތަރުޖަމާ

EDUCATION

މަދްރަސީ ތަޢުލީމު: ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގައި...

މަދްރަސީ ތަޢުލީމު... އައު ވިސްނުމަކަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތެއްގައި

TYPOGRAPHY

އެމްވީ ތުއްތު ނިއޯ

އަތިރީގޭ ތާނައާ ވައްތަރުކޮށް ހިމަކޮށް ލިޔެވޭ ފޮންޓެއް

FISHERIES

މަހުގައި ދިލަ ޖައްސާނޭ އައު ގޮތެއް

މަހުގައި ދިލަޖައްސާނޭ ގޮތް: އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އާ އެކު

WISDOM STORIES

ފިނިފެންމަލުގެ ބަގީޗާ

މަޝްހޫރު ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ސަޢުދީގެ ފިނިފެންމަލުގެ ބަގީޗާ: ދެވަނަ ބާބުގެ 4 ވަނަ ބައި

RENEWABLE ENERGY

އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދާ ގޮތް

އަވިން ކަރަންޓު އުފަައްދާ ގޮތް

AGRICULTURE

ފެހިގޭގައި މާރީއްޗަށް ގަސްހެދޭ ސަބަބުތައް

ފެހިގޭގައި ގަސް ހެއްދުމުގެ މަންފާތައް... ސައިންސްގެ ނަޒަރުން

DHIVEHI LANGUAGE

ނައިބުތުއްތުގެ ”ތާނަ ލިއުމުގެ ޤަޥާޢިދު“

ތާނަލިއުމުގައި  ސުކުން ކުރެވޭ ގޮތްތަކާއި އައިބައި އަދި އައުބައު ފިއްޔާ ބެހޭ ގޮތުން ނައިބުތުއްތު ލިއުއްވާފައިވާ ފޮތް

SCIENCE & TECHNOLOGY

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ތަކެތި އަވަހަށް ފޮނުވުން

ރާއްޖެތެރޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ގިނަވެގެން ތިން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ބޭހާއި ކުދި ތަކެތި ފޮނުވިދާނެ.

PHILOSOPHY

ޣަޒާލީ އިމާމުގެ ”ކުށުން ރައްކާތެރިވުން“

މަގުފުރެދުމާއި ކުށް ޚިޔާލުތަކުން ރައްކައުތެރިވާނޭ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުއްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ފޮތުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބު.

THAANA FONT

އަތިރީގޭ ތާނަ ފޮންޓް

ތުއްތު ސާހިބުގެ އަތިރީގޭ ތާނަ އަކުރުތައް ފޮންޓެއްގެ ގޮތުގައި... ކުދި ބަދަލުތަކަކާ އެކު.

FISHERIES

މަސްވަޅޯކޮށް ހިއްކުމަށް ތަޢާރުފެއް

މަސްވަޅޯކޮށް ހިއްކާނޭ ގޮތާބެހޭ ތަޢާރުފެއް... މި މަޒުމޫނުގައި ޖަޕާނުގައި މިކަން ކުރާގޮތް ހިމެނެއެވެ.

ELECTROTECHNOLOGY

ކަރަންޓު ޓޮޕުގެ މަތީ ފައިކަށި އެހެން ފައިކަށިތަކަށްވުރެ ފަލައީ ކީއްވެ؟

ކަރަންޓު ޓޮޕްގެ ބާވަތްތަކާއި ސިފަތަކާއި އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ވައްތަރުތައް ދެނެގަންނޭގޮތް

ތާނަ ލިޔާގޮތްތައް ޒަމާންތަކަކަށް ބެހުން

ތާނަ ލިޔަމުން ގޮސްފައިވާ ގޮތްތަކާއި ތާނަޗާޕުކުރިގޮތް

MORAL STORIES

ދަރުވޭސީންގެ އަޚްލާޤް 2

ދަރުވޭސީންގެ އަޚްލާޤާ ބެހޭ ޢިބްރަތްތެރި 10 ވާހަކަ

DHIVEHI LANGUAGE

ތާނަ ލިޔާގޮތް ކުރިއެރުވުން

ތާނަ ލިޔާގޮތް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރިން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތައް

ކަލާނގެ ހޯދުމުގައި . . .

ދީން ޤަބޫލު ނުކުރުމަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކަމެވެ. މައުލާނާ ވަޙީދުއްދީންގެ މިފޮތަކީ އީމާންކަން ބަލި ހިތްތަކަށް ޝިފާއެކެވެ.

ކޮންމެ މުދައްރިސަކަށް ވެސް ކިލާސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެ!

ދުނިޔެވީ ތަޖުރިބާތަކުން ހާމަވަނީ މުދައްރިސުން ކިލާސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ދަސްކުރަނީ ކަަމެވެ. އެއީ ބައެއް މީހުންނަށް އުފަންވުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޤުދުރީ ޤާބިލް ކަމެއް ނޫން ކަމެވެ. އެއީ ދަސްކުރާ ކަމެއް ކަމެވެ.

ވަޅި ތޫނުކުރާނޭ ގޮތް

ވަޅި ތޫނުކުރާނޭ ގޮތް އެނގުމަކީ ކައްކަން ދަސްކުރާހިތްވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން މާލޭގެ ބިނާވެއްޓަށް ބަލައިލުން

އަންޒަމާނުން ފެށިގެން 1920 ގެ އަހަރުތަކާ ދެމެދު

ބިހުރޯޒު މިސްކިތް

ބިހުރޯޒު މިސްކިތް ތަޅާލުން

އެހެން ޞަފުހާތައް

Most Recent • އެންމެ ފަހުގެ މަޒުމޫނުތައް
Loading...

މަތީގައިވާ އެންމެ ފަހުގެ މަޒުމޫނުތައް ކިޔުއްވުމަށް ސްލައިޑްގައިވާ ގޮޅިއަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުން އެދެމެވެ.

Agriculture and Fisheries

ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން

Dhivehi Language

ދިވެހިބަސް

Relationships | އިންސާނީ ގުޅުންތައް

ދިރިއުޅުމާއި ޞިއްހަތާއި އިންސާނީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޒުމޫނުތައް. ކިޔުންތެރިން އެންމެ ޝައުޤުވެރިވާ މަޒުމޫނުތަކަކީ މިއީއެވެ.

 Science | ސައިންސް

Fonts | ތާނަ ފޮންޓު

ބިނާވެށިފަރުމާ ކުރުމާއި އެންޖިނިއަރިން

ޙިކްމަތްތެރި ވާހަކަތައް | Wisdom Stories

ދިވެހިއްޔަތު | Maldiviana

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތްތެރިކަމަކީ އެކަމާ މެދު ކޮންމެ ދިވެއްސެއްވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ކޮޕީކުރުން. . .

ހުޅަނގުގެ ގޮތްތައް ކޮޕީކޮށްގެން އިސްލާމީ އުއްމަތް ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން އެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ކުޅިބޯކިބަލުގެ އަޞްލު ރެސިޕީ އަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ މި ރެސިޕީ ވެސް ޓެސްޓްކޮށްލަމާ ތޯއެވެ؟

ތާރީޚާ ބެހޭ މި މަޒުމޫނުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ، ސޮލަވާތްފުޅު ކިޔެވުން ރާއްޖެއިން އުވި ދިޔަގޮތެވެ. މީގެ 40 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ސޮލަވާތްފުޅު ކިޔެވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ޢާއްމު ކަމެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި ޢާއްމުންގެ ފަރާތުން އެކި އެކި މުނާސަބަތާއި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ސޮލަވާތްފުޅު ކިޔަވާ އުޅެއެވެ.

ތަޢުލީމު | Education

ސްކޫލްަތަކުގެ ނަތީޖާ %100 އަށް ޖައްސާނޭ ގޮތް

އެއް އަހަރާއި އަނެއް އަހަރާ ދެމެދު ނަތީޖާތަކަށް މާބޮޑު ތަފާތެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. މިކަން ކުރަން ބޭނުންނަމަ، ސިޔާސީ ވެރިން ބޭނުންކުރަނީ ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ޑިވައިސް އެކެވެ.

 You may use the menu on the right to read through the articles until programming this page is completed.

މި ޞަފުޙާ ޕްރޮގްރާމްކޮށް ނިމެންދެން ކަނާތްފަރާތު މަތީގައިވާ މޭނޫ ބޭނުން ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮގްރާމް ކުރަމުންދާއިރު، ވެބްޕޭޖުތަކުގެ އެތުރުން ނުވަތަ ލޭއައުޓް ހުތުރުވާނެއެވެ.